170829_MAR-DE_LAMHONGVUNGKIN

170829_MAR-DE_LAMHONGVUNGKIN

Làm hồng vùng kín bằng công nghệ cao

Làm hồng vũng kín

Comments

comments

Mô phỏng kết quả làm hồng vùng kín bằng Laser tại Sky Diamond
Quy trình phun môi Cocktail